COMPACT FLANGE

Kích thước: 25-50

Vật liệu: PVC, HI

FLANGE WITH TS SOCKET (TS FLANGE)

Kích thước: 13-300

Vật liệu: PVC, HI, HT

FLANGE

Kích thước: 13-300

Vật liệu:

Kiểu: Type SP, Type SB, Type SJ

GASKET

Kích thước: 13-400

Vật liệu: EPDM, PTFE, FKM and More

UNION

Kích thước: 13-100

Vật liệu:

Kiểu: Compact Type, Ball Valve Compatible Type