PNEUMATIC DIAPHRAGM VALVE TYPE F

Kích thước: 15-50

Vật liệu: PVC, HT, PP, PVDF

PNEUMATIC DIAPHRAGM VALVE TYPE B

Kích thước: 65-100

Vật liệu: PVC, HT, PP, PVDF

PNEUMATIC BALL VALVE TYPE S

Kích thước: 15-100

Vật liệu: PVC, HT

PNEUMATIC BALL VALVE TYPE S

Kích thước: 15-100

Vật liệu: PP, PVDF

PNEUMATIC BUTTERFLY VALVE TYPE S

Kích thước: 40-400

Vật liệu: PVC, PP, PVDF

AIR OPERATION VALVE

Kích thước: 15-65

Vật liệu: PVC

ELECTRIC DIAPHRAGM VALVE TYPE KS

Kích thước: 15-150

Vật liệu: PVC, HT, PP, PVDF

ELECTRIC BALL VALVE TYPE K

Kích thước: 15-100

Vật liệu: PVC, HT, PP, PVDF

ELECTRIC BALL VALVE TYPE KS

Kích thước: 15-100

Vật liệu: PVC, HT, PP, PVDF

ELECTRIC BALL VALVE TYPE N

Kích thước: 15-100

Vật liệu: PVC, HT, PP, PVDF

ELECTRIC YP BALL VALVE

Kích thước: 15-50

Vật liệu: PVC

ELECTRIC 3-WAY BALL VALVE

Kích thước: 15-50

Vật liệu: PVC

ELECTRIC BUTTERFLY VALVE TYPE K

Kích thước: 40-300

Vật liệu: PVC, PP, PVDF

ELECTRIC BUTTERFLY VALVE TYPE N

Kích thước: 40-300

Vật liệu: PVC, PP, PVDF

ELECTRIC BUTTERFLY
VALVE TYPE KS

Kích thước: 40-300

Vật liệu: PVC, PP, PVDF

SOLENOID VALVE Type 131

Kích thước: 13-20

Vật liệu: PVC, PVDF

SOLENOID VALVE Type 142

Kích thước: 15-50

Vật liệu: PVC, PVDF

FLOW SENSOR - Type 8030(Pulsed Output), Type 8035(Digital Output)

Kích thước: 15-50

Vật liệu: PVC, PP, PVDF

FLOW SENSOR - Type 8020(Pulsed Output), Type 8025(Digital Output)

Kích thước: 65-100

Vật liệu: PVC

FLOW SENSOR Type 8031 (Pulsed Output)

Kích thước:

Vật liệu: ECTFE

FLOW SENSOR Type 8045 (Electrode Type)

Kích thước: 15-50

Vật liệu: PVC, PP, PVDF

ULTRASONIC LEVEL SENSOR Type 8175

Kích thước:

Vật liệu: PVDF